Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční členská schůze 2010

 

ZÁPIS

Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE ZO ČSCH BRTNICE KONANÉ DNE 24. DUBNA 2010 V BRTNICI

 

Dne 24. dubna 2010 se v sále požární zbrojnice v Brtnici konala výroční členská schůze základní organizace Českého svazu chovatelů v Brtnici. Zúčastnilo se jí 25 členů z 36, čímž se tato schůze stala usnášeníschopnou. Z jednání byli omluveni př. Dorůžka, Mančík, Kratochvíl a Zvěřina. Všechny přítomné v úvodu přivítal jednatel ZO př. Procházka, který celou schůzi vedl.

Na začátku celého jednání byl jednohlasně schválen návrh programu, který sestával z těchto bodů:

-        Úvod

-              Zpráva předsedy ZO o činnosti základní organizace

-              Zpráva jednatele

-              Zprávy předsedů jednotlivých chovatelských odborností

-              Zpráva pokladní

-              Zpráva revizní komise

-              Plán práce na rok 2010

-              Přijetí nového člena

-              Diskuze

-              Přestávka

-              Usnesení

-              Závěr

Zprávu o činnosti základní organizace přednesl její předseda př. Miroslav Caha. Zhodnotil práci celé ZO i jednotlivých členů za minulý rok. Vysoce vyzdvihl loňskou oblastní výstavu, která ve finále dopadla nadmíru dobře. Pouze upozornil na to, že by na ní někteří členové měli vystavovat více zvířat.

Zpráva jednatele sestávala pouze se seznámením s počtem členů ZO. Jednatel připravil pro všechny členy ZO dotazníky, které po vyplnění přinesou lepší přehled o všech členech a jimi chovaných zvířatech. Bude tak možné také zaktualizovat naše internetové stránky, které již mají poměrně vysokou návštěvnost. Jednatel dále upozornil, že by bylo vhodné, kdyby členové ZO do našich stránek přispívali odbornými příspěvky nebo i méně odbornými či obrázky, aby se staly ještě zajímavější.

Zprávy předsedů jednotlivých chovatelských odborností přednesli za odbornost králíků př. Partl, za odbornost holubů př. Štěpán a za odbornost drůbeže př. Procházka za nepřítomného př. Zeleného. V jednotlivých zprávách jsme se mohli především dozvědět o chovatelských úspěších našich členů na výstavách všech úrovní v loňském roce.

Př. Štěpán za odbornost holubů upozornil na ne zcela dobrou situaci v chovu holubů. Holuby v naší ZO chová už jen několik chovatelů, ubývá plemen i barevných rázů.

Př. Procházka upozornil na to, že na našich dvorcích ubývá velkých forem kura, ale i vodní drůbeže. Dále na to, že př. Zelený na vlastní žádost ze zdravotních důvodů odstupuje z funkce předsedy odbornosti drůbeže, takže bude nutné zvolit nového.

Př. Procházka navíc krátce pohovořil o situaci ve vrcholných orgánech ČSCH a o novém obsazení některých vysokých funkcí v ČSCH. Novým předsedou ÚV ČSCH se stal J. Král, místopředsedou ing. R. Konrád, ing. J. Kratochvíl zůstal členem ÚV a novým předsedou ÚRK se stal V. Kopřiva. Celou situaci však bude řešit i valná hromada, které se za okres Jihlava zúčastní právě předseda naší ZO př. Caha.

Ve zprávě pokladníka ZO př. Plačka jsme se dozvěděli, jak jsme v minulém roce hospodařili. Opět se nám poměrně dařilo.

Zprávu revizní komise přednesl její předseda př. Novák s tím, že hospodaření ZO a pokladní činnost je v pořádku. Při revizi pokladny byly sice nalezeny drobné nedostatky, které však pokladník ihned odstranil.

 

Další částí programu bylo projednání plánu práce na rok 2010. Tradičně bylo do plánu zařazeno zvelebování, resp. dokončení chovatelského areálu. V první řadě je třeba zlikvidovat škody po zimě. Padající sníh ze sousední budovy poničil eternitové přístřešky nad voliérami drůbeže. Dalším úkolem je dokončení WC. Samozřejmostí je údržba stávajícího zařízení.

Nejdůležitějším úkolem je uspořádání oblastní výstavy drobného zvířectva, která se letos bude konat ve dnech 28. a 29. srpna 2010. V letošním roce se bude souběžně konat i historický průvod Brtnicí, takže je očekávána vyšší návštěvnost. Dokonce prodej vstupenek na historický průvod bude kombinován s prodejem vstupenek na výstavu drobného zvířectva. Do celé poměrně velkolepé akce bude nutné zapojit i všechny mladé chovatele. Př. Caha doplnil, že město Brtnice opět finančně vypomůže při pořádání výstavy.

Dalším důležitým úkolem je uspořádání stolního bodování králíků dne 5. prosince 2010. Jde o poměrně levnou, přesto příjemnou akci, která má již určitou tradici a navštěvují ji i chovatelé z poměrně vzdálených míst.

Úkolem pro všechny chovatele je prezentace naší ZO na velkých výstavách, kterými letos bude Celostátní výstava mladých králíků, Celostátní výstava mladé drůbeže, obě v Uherčicích, a Celostátní výstava v Lysé nad Labem.

Dalším bodem programu bylo uspořádání chovatelského zájezdu. Tento bod však bude upřesněn na další členské schůzi.

Posledním úkolem bude svolání členské schůze dne 25. července 2010, na které se projedná a naplánuje chovatelský zájezd a především nadcházející oblastní výstava drobného zvířectva a její organizace. Na této schůzi budou všem členům rozděleny úkoly a konkrétní práce na přípravě a průběhu celé akce.

 

Ještě před zahájením diskuze byl přivítán a představen nový člen naší ZO př. Petr Veselý z Nesovic. Jde o nadějného chovatele a snad i nového posuzovatele drůbeže, který je odborníkem na líhnutí drůbeže a navíc se zabývá distribucí bezkonkurenčních anglických líhní Brinsea, takže by mohl být pro naši ZO velkým přínosem. Petr Veselý byl hned jednohlasně zvolen, díky jeho zaměření novým předsedou odbornosti drůbeže za př. Zeleného. Tuto funkci po zvolení přijal.

Novým členem naší ZO se stane i ing. Oldřich Duchoň z Opatovic u Brna. Nepůjde však o nové přijetí, ale o převedení do naší ZO z jiné ZO, v níž byl členem již mnoho let. Opět jde především o špičkového chovatele drůbeže, jehož velkým koníčkem je myslivost.

 

Následovalo předání věcných darů jubilantům, př. Drmotovi a př. Novákovi, který také obdržel za své zásluhy v chovatelství Zlatý odznak 1. stupně.

V diskusi zazněl názor, finančně přispět chovatelům holubů na jejich chovy nebo novým chovatelům holubů. Ostatní by však byli znevýhodněni, takže názor byl zamítnut.

Podnětným názorem bylo, aby všechny přihlášky na oblastní výstavu byly směřovány př. Plačkovi, který tvoří výstavní katalog, takže se celý proces tvorby katalogu zjednoduší. Jednatel pouze v pozvánkách opraví adresu pro zasílání přihlášek.

 

Po skončení schůze se předseda a jednatel se všemi členy ZO rozloučili, poděkovali jim za účast i svou práci v ZO a začala volná zábava provázená tradičně bohatým občerstvením, která se protáhla až do pozdních večerních hodin.

 

USNESENÍ VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE ZO ČSCH BRTNICE

 

ČLENSKÁ SCHŮZE SCHVALUJE

Zprávu o činnosti ZO, zprávu jednatele a zprávu předsedů jednotlivých odborností.

Zprávu pokladní.

Zprávu revizní komise.

Plán práce na rok 2010.

Přijetí nových členů.

Volbu nového předsedy odbornosti drůbeže.

 

ČLENSKÁ SCHŮZE VÝBORU ZO UKLÁDÁ

Organizaci brigád na dobudování a údržbě chovatelského areálu.

Uspořádání členské schůze dne 25. 7. 2010, na které budou dořešeny některé organizační věci v souvislosti s oblastní výstavou a návrhy na chovatelský zájezd.

Uspořádání oblastní výstavy.

Uspořádání dotovaného zájezdu pro členy ZO a jejich rodinné příslušníky.

Uspořádání stolního bodování králíků.

Jednateli upravit pozvánky na výstavu a zaktualizovat informace na internetových stránkách ZO.

 

 

                                     Miloslav Procházka – jednatel ZO

 

 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Výroční členská scůze 2010